กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน การประนีประนอมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยใช้การศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการจัดกิจกรรมตามมาตรฐาน เน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกองตามหลักสูตรลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ปฏิบัติกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณธรรม คุณลักษณะ ตามคติพจน์ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ระเบียบวินัยทางการลูกเสือ ทักษะทางลูกเสือเกี่ยวกับการช่วยเหลือและการช่วยเหลือผู้อื่น ตระหนักในความสำคัญของกิจการลูกเสือแห่งชาติ ปฏิบัติเพื่อตอบแทนพระคุณบิดา มารดาและผู้มีพระคุณ รู้จักและเข้าใจเพื่อช่วยเหลือและชักจูงให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี  สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อน ตระหนักในปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เรียนรู้มรดก ภูมิปัญญาไทยของท้องถิ่นในคุณค่าและคุณประโยชน์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.       ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง

2.       ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

3.       ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์

4.       ให้รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

5.       ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ

 


กิจกรรมยุวกาชาด เป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกอบรมสมาชิกยุวกาชาดให้รู้จักการเสียสละ

บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพทั้งส่วนตนและผู้อื่น และเน้นด้านคุณธรรม

จริยธรรม และมีมนุษยธรรม ดังนั้น จึงกำหนดให้เป็นกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่มีลักษณะ รูปแบบ จุดหมาย ในการจัดกิจกรรมสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

2551 มีหลักการ ดังนี้

1. เป็นกิจกรรมที่สร้างพื้นฐานในการคิด ปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด กฎหมาย

มนุษยธรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้

2. มีความเป็นเอกภาพและความหลากหลายในกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่มีโครงสร้าง

หลักสูตรที่ยืดหยุ่นตามความจำเป็นและความสอดคล้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นไทย และความเป็น

พลเมืองดีของชาติ

3. เป็นกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาศักยภาพ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีส่วนร่วมในการ

บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

4. สามารถสนองตอบต่อความต้องการของสถานศึกษา ท้องถิ่น และประชาคมโลก


จุดหมาย


หลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

มุ่งส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกยุวกาชาดให้สามารถพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม

จริยธรรมและมีมนุษยธรรม มีอุดมคติในสันติสุข รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและส่งเสริม

อนามัยของผู้อื่น มีความสง่างาม มีศักดิ์ศรี ใช้เวลาว่างบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม มีจิตสำนึกในการ

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรู้จักการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี ซึ่งจะนำไปสู่การอยู่

ร่วมกันอย่างสันติสุข จึงกำหนดจุดหมาย ดังนี้

ยุวกาชาดเป็นกิจกรรมที่พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

เป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความพร้อมในการปฏิบัติการ

ด้านมนุษยธรรมเพื่อพลโลก

1. มีความรู้ เข้าใจในอุดมการณ์ของการกาชาดและยุวกาชาด

2. มีความศรัทธาและมีความภาคภูมิใจในความเป็นสมาชิกยุวกาชาด

3. มีทักษะในการป้องกันชีวิตและสุขภาพทั้งส่วนตนและส่วนรวม

4. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม และเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

5. มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นมิตรกับเพื่อนร่วมโลก และมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างสันติสุข


สมรรถนะสำคัญของสมาชิกยุวกาชาด


สมรรถนะสำคัญที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

มุ่งให้สมาชิกยุวกาชาดเกิดสมรรถนะ5 ประการ คือ

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี


คุณลักษณะอันพึงประสงค์


หลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ได้

กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไว้ 10 ประการ ดังนี้

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์สุจริต

3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง

6. มุ่งมั่นในการทำงาน

7. รักความเป็นไทย

8. มีจิตสาธารณะ

9. รักษาอนามัยของตนเองและส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น

10. มีสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลทั่วไป
ชุมนุม ไอที.คอม ภาคเรียนที่ 1/63 ครูพิมพ์สุดา สันพนวัฒน์