กลุ่มผู้บริหาร

1. การวางแผนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

2. การจับคู่ครู Buddy Teacher and Model Teacher

3. การกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน Plan/Do/See

4• การบันทึกสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน

5.สรุปรายงานผลสิ้นภาคเรียน

6. การนับชั่วโมงในภาคเรียนที่ 1|2563