คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา อ21101    รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่ 1                   เวลาเรียน 3 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 


          ศึกษาค้นคว้าและสื่อสาร เกี่ยวกับ การฟังคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงง่ายๆ การขอร้อง การขอความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธในการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การลำดับคำ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  กิจกรรมและสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน การอ่านคำสั่ง  คำแนะนำ  คำชี้แจงและปฏิบัติตาม  การเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจำวัน  ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้อื่น

          โดยการฟัง พูด อ่าน เขียน ศึกษาค้นคว้า สื่อสาร ปฏิบัติ ช่วยเหลือ  อธิบาย ลำดับคำ แลกเปลี่ยนข้อมูล บรรยายและสรุปข้อมูล โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้

          เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอื่นๆ เพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่น มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่อย่างพอเพียง และภาคภูมิใจในความเป็นไทย

 

ตัวชี้วัด

1.1 ม.1/1      ต1.1.1/2      ต1.1 1/3       ต1.1 ม.1/4   

1.2 1/1       1.2 ม.1/2      1.3 ม.1/1      2.1 1/1         

2.2 ม.1/1      3.1 1/1       4.1 ม.1/1      4.2 ม.1/1

รวมทั้งหมด 12  ตัวชี้วัด

 

ตัวชี้วัด

  ต 1.1ม.1/1      ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

ต 1.1ม.1/2      อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆถูกต้องตามหลักการ

                   อ่าน  

ต 1.1ม.1/3      เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text

                     information) ที่อ่าน  

ต 1.1ม.1/4      ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคำถามจากการฟังและ

                   อ่าน บทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น

ต 1.2ม.1/1      สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ใน

                   ชีวิตประจำวัน