คำอธิบายรายวิชา

 

รายวิชาประวัติศาสตร์                     รหัสวิชา ส21103           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                เวลาเรียน 18 คาบ

 

                       ศึกษาและลงมือปฏิบัติในเรื่อง วิเคราะห์ความสำคัญเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ ศักราชตามระบบต่างๆที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆ วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย สมัยสุโขทัยและสังคมไทยในปัจจุบัน

                       โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน และเข้าใจความเป็นมาของวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย

                      เพื่อตระหนักและเห็นคุณค่าของเวลา วิธีชีวิตของชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน และ

มีความรักความภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย และธำรงรักษาความเป็นไทย

 

รหัสมาตรฐานตัวชี้วัด

ส 4.1 ม.1/1   ส 4.1 ม.1/2  ส 4.1 ม.1/3  ส 4.3 ม.1/1 

รวม  4  ตัวชี้วัด