ศึกษาค้นคว้าและสื่อสารเกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวน ประโยค วลี ข้อความ เรื่องราวที่น่าสนใจ บทร้อยกรอง และ ข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

โดยการอ่าน เขียน จับใจความ สรุปความ เขียนเรียงความ เปรียบเทียบ แสดงความโต้แย้ง ตีความ

ใช้ภาษาในการค้นคว้า สืบค้น สรุป รวบรวม นำเสนอ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อสังคม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่น มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่อย่างพอเพียงและภาคภูมิใจในความเป็นไทย