คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ค30292  รายวิชา คณิตศาสตร์โปรแกรมเสริม                 งานห้องเรียนพิเศษ (คณิตศาสตร์)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1                         เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

------------------------------------

ศึกษาความรู้เนื้อหาวิชาทฤษฎีจำนวน ฝึกทักษะการคิดคำนวณ การให้เหตุผล และฝึกแก้ปัญหาในเรื่องทฤษฎีจำนวน คอนกรูเอนซ์ และการพิสูจน์

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความคิดรวบยอดไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

          เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนสามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบวินัย   มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งเห็นคุณค่า  มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  และรู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

 

ผลการเรียนรู้

 

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับทฤษฎีจำนวน คอนกรูเอนซ์ และการพิสูจน์

2. นำความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีจำนวน คอนกรูเอนซ์ และการพิสูจน์ ไปใช้แก้ปัญหาได้

 

รวม 2 ผลการเรียนรู้