คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ค30209  รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มพูน 3                       งานห้องเรียนพิเศษ (คณิตศาสตร์)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1                         เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

------------------------------------

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ เสริมประสบการณ์โจทย์ ระดับ ม.ปลาย เข้มข้น (1)  

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความคิดรวบยอดไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

          เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนสามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบวินัย   มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งเห็นคุณค่า  มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  และรู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

 

ผลการเรียนรู้

 

1.  เข้าใจและใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ระดับสูงในการแก้โจทย์และโจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้

 

รวม 1 ผลการเรียนรู้