คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ส30231 รายวิชา อาเซียนศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

.........................................................

ศึกษา วิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (โครงสร้างสมาชิกภาพ ความมุ่งประสงค์ และแนวทางปฏิบัติ) และการสำรวจลักษณะที่สำคัญ ความสำเร็จ และสิ่งท้าทายในอนาคต อัตลักษณ์และความหลากหลายของอาเซียน วัฒนธรรมและความเชื่อ ความแข็งแกร่งซึ่งมีอยู่ในความเหมือนของประชาชน (รายบุคคลหรือกลุ่ม) เช่นเดียวกับลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น การพัฒนาและแนวโน้มของโลก เหตุการณ์ในท้องถิ่นในอาเซียนที่ส่งผลต่อสภาพการณ์ของโลก ความเสมอภาคและความยุติธรรม หลักการของความเสมอภาคและความยุติธรรม การทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ความกดดันที่เกิดจากทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดและการเพิ่มจำนวนประชากร และผลกระทบต่อความยั่งยืน บทบาทของผู้หญิงอาเซียน จำนวนประชากรหญิงในอาเซียน ความเชื่อที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิง และบทบาทของแรงงานหญิงในอาเซียนต่อความก้าวหน้าของประเทศ

โดยใช้กระบวนการการสืบค้นข้อมูล คิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา และการอธิบาย ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ ประชาชน คือ รายบุคคล กลุ่มชาติพันธุ์ มรดกทางวัฒนธรรม รัฐบาลและพลเรือน สุขภาพ ความปลอดภัย บทบาททางเพศ และบทบาทระหว่างชั้นอายุ ภายในครอบครัว และสังคม สถานที่ คือ ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะภูมิประเทศ ระบบนิเวศ ภูมิอากาศ ผลกระทบจากพลังธรรมชาติต่างๆ สื่อ คือ สิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งประดิษฐ์ งานหัตถกรรม งานศิลป์ และโบราณสถาน โบราณวัตถุ แนวคิด คือ ศาสนา ระบบความเชื่อ ปรัชญา ค่านิยม โลกทัศน์ รูปแบบการปกครอง เทคโนโลยี การยอมรับและการปรับตัว

เพื่อใช้วิเคราะห์สถานการณ์ที่ซับซ้อนและสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างอนาคตที่มั่งคั่ง สันติสุข และยั่งยืนของอาเซียน ปฏิบัติต่อกันด้วยหลักธรรมาภิบาล ยอมรับความแตกต่าง เห็นคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลายของอาเซียน

 

ผลการเรียนรู้

1. อธิบายข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนได้

2. เห็นคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลายของประชาคมอาเซียน

3. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของโลกและท้องถิ่นได้

4. วิเคราะห์ความเสมอภาคและความยุติธรรมที่เกิดขึ้นในประชาคมอาเซียน

5. วิเคราะห์การทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของอาเซียน

6. วิเคราะห์บทบาทของผู้หญิงที่มีสำคัญต่อความก้าวหน้าของประเทศในประชาคมอาเซียน

 

รวม 6 ผลการเรียนรู้