คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา    ส31101   รายวิชาสังคมศึกษา           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4         ภาคเรียนที่ 1          เวลาเรียน 40 ชั่วโมง             จำนวน  1.0 หน่วยกิต

-------------------------------------

ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า ศึกษาพุทธประวัติตั้งแต่การตรัสรู้ การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา พุทธประวัติด้านการบริหารและการธำรงรักษาศาสนา วิเคราะห์ข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลางในพระพุทธศาสนา และการพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา  วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  พระรัตนตรัย หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และพุทธศาสนสุภาษิต  การเชื่อมั่นต่อผลของการทำความดี ความชั่ว ศึกษาประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา พุทธศาสนิกชนตัวอย่างในพระพุทธศาสนา ศึกษาคุณค่าและความสำคัญของการสังคายนาพระไตรปิฎก

          โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

         

รหัสมาตรฐานตัวชี้วัด

ส1.1 ม.4-6/1         ส1.1 ม.4-6/2         ส1.1 ม.4-6/3         ส1.1 ม.4-6/4       ส1.1 ม.4-6/5   

ส1.1 ม.4-6/6         ส1.1 ม.4-6/7         ส1.1 ม.4-6/8         ส1.1 ม.4-6/9       ส1.1 ม.4-6/10 

ส1.1 ม.4-6/11        ส1.1 ม.4-6/12        ส1.1 ม.4-6/13        ส1.1 ม.4-6/14     ส1.1 ม.4-6/1

ส1.1 ม.4-6/16

 

รวม   16  ตัวชี้วัด