คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา I20201 รายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

กลุ่มสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

----------------------------------------------------------------

 

ศึกษาการตั้งคำถาม ระบุประเด็นความรู้ที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจ การตั้งสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ การเลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้วัสดุและเครื่องมือสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประเด็นความรู้กับข้อสรุป การออกแบบ วางแผน กำหนดขอบเขต และลำดับขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเสนอแนวคิดใช้เทคนิควีการแก้ปัญหาจากการสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่สนใจ การบันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบและการสรุปประเด็นความรู้ที่ได้จากการค้นพบด้วยตนเองหรือกลุ่ม

โดยใช้ทักษะกระบวนการตั้งคำถาม ระบุประเด็น ตรวจสอบ ค้นคว้า นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ตั้งสมมติฐาน วางแผน เลือกเทคนิควิธีการ ใช้วัสดุและเครื่องมือสารสนเทศ รวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูล ใช้หลักการทางสถิติ วิเคราะห์ ออกแบบ เสนอแนวคิด ใช้เทคนิควิธีการแก้ปัญหา อธิบายกระบวนการคิดเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม บันทึก โต้แย้ง สรุปประเด็นความรู้ อภิปราย วิพากษ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการได้อย่างถูกต้อง ตระหนัก เห็นคุณค่า รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผลการเรียนรู้

1. ตั้งคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ หรือศึกษาค้นคว้า เรื่องที่สนใจ ได้อย่างครอบคลุม และสามารถ สำรวจตรวจสอบได้ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ตระหนักและเห็นคุณค่าของการมีจิตสาธารณะ

2. ระบุประเด็นความรู้ที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า เรื่องที่สนใจได้อย่างคลอบคลุมและเชื่อถือได้ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ตระหนักและเห็นคุณค่าของการมีจิตสาธารณะ

3. สำรวจตรวจสอบแหล่งข้อมูลตามประเด็นที่สนใจ ได้อย่างครอบคลุมและหลากหลาย ตระหนักและเห็นคุณค่าของการศึกษาค้นคว้า

4. ตั้งสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และวางแผนการสำรวจตรวจสอบ ได้อย่างสมเหตุสมผลและมีจิตวิทยาศาสตร์

5. วางแผนการสำรวจตรวจสอบข้อมูล อย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการรายงานข้อมูล ตระหนักและเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ สุจริต

6. เลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยใช้วัสดุและเครื่องมือสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ ตระหนักและเห็นคุณค่าของการอยู่อย่างพอเพียง

7. เสนอแนวคิด ใช้เทคนิควิธีการแก้ปัญหา จากการสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่สนใจ และนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด ด้วยกระบวนการคิดเป็นรายบุคคล หรือกลุ่ม ให้ผู้อื่นเข้าใจ ตระหนักและมีจิตสำนึกรักความเป็นไทย

8. รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และวางแผนการรวบรวมข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

9. จัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้วัสดุและเครื่องมือสารสนเทศโดยใช้หลักการทางสถิติได้อย่างถูกต้อง ตระหนักและเห็นคุณค่าของความมุ่งมั่นในการทำงาน

10. วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าเชื่อถือ หรือวิเคราะห์และประเมินความสอดคล้อง ประเด็นความรู้ กับข้อสรุป นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา อย่างสมเหตุสมผล

11. วางแผนและกำหนดขอบเขต ในการเก็บรวบรวมข้อมูล อย่างเป็นลำดับขั้นตอน ตระหนักและเห็นคุณค่าของความมุ่งมั่นในการทำงาน

12. เสนอแนวคิดเชื่อมโยง สอดคล้องกับทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

13. เลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น และเหมาะสมกับเรื่องที่ต้องศึกษาค้นคว้า ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้

14. บันทึกและอธิบายผล การสำรวจตรวจสอบที่ได้จากการค้นพบด้วยตนเอง หรือกลุ่ม โดยใช้เทคนิควิธีการแก้ปัญหา อธิบายกระบวนการคิดเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มอย่างถูกต้องและเหมาะสม

15. สรุปประเด็นความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าด้วยตนเองหรือกลุ่ม นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ต่อตนเองและสังคม ตระหนักและเห็นคุณค่าของการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

รวม 15 ผลการเรียนรู้