ศึกษาความรู้เรื่อง ลำดับและอนุกรม ได้แก่ ความหมายของลำดับ ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต ลำดับฮาร์มอนิก ลิมิตของลำดับอนันต์ อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต อนุกรมอนันต์ สัญลักษณ์แทนการบวก การประยุกต์ของลำดับและอนุกรม  แคลคูลัสเบื้องต้น ได้แก่ ลิมิตของฟังก์ชัน ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร  อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ เส้นสัมผัสเส้นโค้ง อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปฏิยานุพันธ์และปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ปริพันธ์จำกัดเขต และพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ เกิดความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยีและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผลการเรียนรู้

          1. ระบุได้ว่าลำดับที่กำหนดให้เป็นลำดับลู่เข้าหรือลู่ออก

          2. หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต

          3. หาผลบวกอนุกรมอนันต์

          4. เข้าใจและนำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้

          5. ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่กำหนดให้

          6. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตที่กำหนดให้และนำไปใช้แก้ปัญหา

          7. หาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและจำกัดเขตของฟังก์ชันที่กำหนดให้ และนำไปใช้แก้ปัญหา

รวม  7  ผลการเรียนรู้