คำอธิบายรายวิชา 

31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(งานห้องเรียนพิเศษ)

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาหน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว วิธีการดูแลรักษาทำความ-สะอาด จัด ตกแต่งบ้าน วิธีเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย หลักการเก็บอาหาร วิธีการเก็บอาหาร ความสำคัญในงานช่าง ทักษะในงานช่าง การปลูกพืชไร้ดิน วิธีการประดิษฐ์ดอกไม้สดของไทย ความสำคัญของเทคโนโลยี วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี การดำเนินการทางธุรกิจและองค์การธุรกิจ วิธีการทำบัญชีเบื้องต้น วิธีการบริหารงานเอกสารในองค์การธุรกิจ คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ แนวทางการเข้าสู่อาชีพ

โดยใช้บทบาทสมมุติการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทที่เหมาะสม สำรวจตัวบ้าน เครื่องเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและรอบ ๆ บริเวณบ้าน แล้วเสนอแนวทางซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข สำรวจอาหาร วิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม ฝึกปฏิบัติประกอบท่อน้ำพีวีซี ติดตั้งก๊อกน้ำ เลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาส สถานที่ ฤดูกาล รูปร่าง และสีผิว ฝึกปฏิบัติปลูกพืชไร้ดิน ประดิษฐ์เครื่องแขวนไทยและมาลัย เขียนแผนภาพความคิดแสดงความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ แผนภาพความคิดแสดงการวิเคราะห์และวางแผนการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามระบบเทคโนโลยี แผนภาพความคิดแสดงลักษณะการดำเนินงานขององค์การธุรกิจแต่ละประเภท ฝึกปฏิบัติทำบัญชีจากโจทย์ที่กำหนดให้ เขียนแผนภาพความคิดวิเคราะห์ปัญหางานเอกสารในองค์การและเสนอแนวทางแก้ไข แผนภาพความคิดอธิบายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจ

เพื่อเกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รหัสตัวชี้วัด

ง 1.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.6-4/4 , ม.6-4/5 , ม.6-4/6 , ม.6-4/7

ง 2.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2

ง 4.1 ม.4-6/1, ม.4-6/4

รวมทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด