• คำอธิบายรายวิชา
 • รหัสวิชา  IS 30201       รายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้     กลุ่มสาระการเรียนรู้ IS
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      ภาคเรียนที่  1     เวลาเรียน 40  ชั่วโมง            จำนวน  1.0  หน่วยกิต
 • -------------------------------------------------------------------------------------------------------
 •           ศึกษาการตั้งคำถาม ระบุประเด็นความรู้ที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่อง                 ที่สนใจ การตั้งสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้  การเลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้วัสดุและเครื่องมือสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประเด็นความรู้กับข้อสรุป การออกแบบ วางแผน กำหนดขอบเขต และลำดับขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล  การเสนอแนวคิดใช้เทคนิควีการแก้ปัญหาจากการสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่สนใจ การบันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบและการสรุปประเด็นความรู้ที่ได้จากการค้นพบด้วยตนเองหรือกลุ่ม
 •           โดยใช้ทักษะกระบวนการตั้งคำถาม ระบุประเด็น ตรวจสอบ ค้นคว้า นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ตั้งสมมติฐาน  วางแผน เลือกเทคนิควิธีการ ใช้วัสดุและเครื่องมือสารสนเทศ รวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูล ใช้หลักการทางสถิติ วิเคราะห์ ออกแบบ เสนอแนวคิด ใช้เทคนิควิธีการแก้ปัญหา อธิบายกระบวนการคิดเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม บันทึก  โต้แย้ง สรุปประเด็นความรู้ อภิปราย วิพากษ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 •           เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการได้อย่างถูกต้อง ตระหนัก เห็นคุณค่า รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผลการเรียนรู้
 •           1.  ตั้งคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ หรือศึกษาค้นคว้า เรื่องที่สนใจ ได้อย่างครอบคลุม และสามารถ   สำรวจตรวจสอบได้  นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา  ตระหนักและเห็นคุณค่าของการมีจิตสาธารณะ
 •           2.  ระบุประเด็นความรู้ที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า เรื่องที่สนใจได้อย่างคลอบคลุมและเชื่อถือได้ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ตระหนักและเห็นคุณค่าของการมีจิตสาธารณะ
 •           3.  สำรวจตรวจสอบแหล่งข้อมูลตามประเด็นที่สนใจ ได้อย่างครอบคลุมและหลากหลาย ตระหนักและเห็นคุณค่าของการศึกษาค้นคว้า
 •           4.  ตั้งสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และวางแผนการสำรวจตรวจสอบ ได้อย่างสมเหตุสมผลและมีจิตวิทยาศาสตร์
 •           5. วางแผนการสำรวจตรวจสอบข้อมูล อย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการรายงานข้อมูล ตระหนักและเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ สุจริต
 •           6.  เลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  โดยใช้วัสดุและเครื่องมือสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  ตระหนักและเห็นคุณค่าของการอยู่อย่างพอเพียง
 •           7.  เสนอแนวคิด ใช้เทคนิควิธีการแก้ปัญหา จากการสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่สนใจ  และนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด ด้วยกระบวนการคิดเป็นรายบุคคล หรือกลุ่ม  ให้ผู้อื่นเข้าใจ ตระหนักและมีจิตสำนึกรักความเป็นไทย
 •           8.  รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และวางแผนการรวบรวมข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 •           9.  จัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้วัสดุและเครื่องมือสารสนเทศโดยใช้หลักการทางสถิติได้อย่างถูกต้อง  ตระหนักและเห็นคุณค่าของความมุ่งมั่นในการทำงาน
 •           10.  วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าเชื่อถือ หรือวิเคราะห์และประเมินความสอดคล้อง ประเด็นความรู้ กับข้อสรุป  นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา อย่างสมเหตุสมผล
 •           11. วางแผนและกำหนดขอบเขต ในการเก็บรวบรวมข้อมูล อย่างเป็นลำดับขั้นตอน ตระหนักและเห็นคุณค่าของความมุ่งมั่นในการทำงาน
 •           12. เสนอแนวคิดเชื่อมโยง สอดคล้องกับทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
 •           13. เลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น และเหมาะสมกับเรื่องที่ต้องศึกษาค้นคว้า ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้
 •           14. บันทึกและอธิบายผล การสำรวจตรวจสอบที่ได้จากการค้นพบด้วยตนเอง หรือกลุ่ม โดยใช้เทคนิควิธีการแก้ปัญหา อธิบายกระบวนการคิดเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 •           15.  สรุปประเด็นความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าด้วยตนเองหรือกลุ่ม นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่อตนเองและสังคม ตระหนักและเห็นคุณค่าของการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 • รวม  15  ผลการเรียนรู้
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •