คำอธิบายรายวิชา

 

รหัสวิชา ศ ๓๑๑๐๑

รายวิชา ทัศนศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ภาคเรียนที่

เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์

จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต

 

         มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนธาตุ การออกแบบเบื้องต้น การสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินและความสัมพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมโดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์คิดสร้างสรรค์ในการใช้ทัศนธาตุสร้างสรรค์ความงาม
        การใช้ทัศนธาตุสร้างสรรค์งานออกแบบเบื้องต้น การวิเคราะห์วิจารณ์เทคนิควิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปิน นำมาสร้างสรรค์ด้วยตนเอง และการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความพอเพียง
        เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่ชื่นชมในคุณค่าของความงาม มีสุนทรียภาพและเกิดการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยตลอดไป
 
 
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ๒, ๓, ๖, ๗,๘
ศ ๑.๒ ม.๔-๖/๑
 
รวม ๗ ตัวชี้วัด