ศึกษาเพื่อให้มีความรู้เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี การร้อง  และเครื่องดนตรีจากวัฒนธรรม  ต่าง ๆ ปฏิบัติการร้องเพลงที่หลากหลายรูปแบบ การจัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ