ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเพลงไทย เพลงสากล และการปฏิบัติตามตัวโน้ต เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี โน้ตบทเพลงไทยและสากล วิธีการขับร้องบทเพลงในรูปแบบต่าง ๆ ศึกษา ประวัติบุคคลสำคัญและภูมิปัญญาท้องถิ่นทางนาฏศิลป์  นาฏยศัพท์ รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ ยุคสมัยและประเภทของละครไทย

โดยใช้กระบวนการ คิดวิเคราะห์จำแนกประเภทของดนตรี นาฏศิลป์ รูปแบบการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์การสื่ออารมณ์  การตีบท ภาษาท่า  ให้ผู้เรียนสร้างและนำเสนอผลงานด้านดนตรี นาฏศิลป์ ให้ได้       ผลตามที่ต้องการ สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจความคิด ความรู้สึกของตนเอง เข้าใจความไพเราะ งดงามของดนตรี บรรยายและอธิบายเกี่ยวกับดนตรี นาฏศิลป์ ได้สัมพันธ์เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม นำความรู้ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ

เพื่อเห็นความสำคัญและคุณค่าของการสร้างสรรค์งานดนตรี การแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นเมือง นาฏศิลป์สากล เชื่อมั่นและภาคภูมใจในการแสดงออก เกิดความชื่นชมในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม มีความรักชาติศาสน์กษัตริย์  อยู่อย่างพอเพียง รับผิดชอบ มุ่งมั่น .ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ซาบซึ้ง เห็นคุณค่า