คำอธิบายรายวิชา

 

รหัสวิชา ศ ๓๑๑๐๑

รายวิชา ทัศนศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ภาคเรียนที่

เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์

จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต

 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนธาตุ การออกแบบเบื้องต้น การสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินและความสัมพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมโดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์คิดสร้างสรรค์ในการใช้ทัศนธาตุสร้างสรรค์ความงาม

การใช้ทัศนธาตุสร้างสรรค์งานออกแบบเบื้องต้น การวิเคราะห์วิจารณ์เทคนิควิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปิน นำมาสร้างสรรค์ด้วยตนเอง และการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความพอเพียง

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่ชื่นชมในคุณค่าของความงาม มีสุนทรียภาพและเกิดการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยตลอดไป

 

 

รหัสตัวชี้วัด

ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ๒, ๓, ๖, ๗,๘

ศ ๑.๒ ม.๔-๖/๑

 

รวม ๗ ตัวชี้วัด