คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ก 31901 รายวิชา กิจกรรมแนะแนว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่ 1  เวลาเรียน  1  ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

-----------------------------------

ศึกษากิจกรรมที่จะจัดให้สอคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู้เรียนและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ครอบคุลมทั้งด้าน การศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม และด้านการมีส่วนร่วม เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม จนเกิดการเรียนรู้และเกิดทักษะชีวิต โดยมีครูผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมและประสานความร่วมมือกับครูหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (K)

โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแนะแนวซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการกับตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข (P)

          เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก เข้ใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ด้านกายภาพความคิด อารมณ์และจิตใจ  เข้าใจตนเองและผู้อื่นด้านกายภาพ ความคิด อารมณ์และจิตใจ  รู้จักและเข้าใจความสนใจ ความถนัดและความสามารถทั้งด้านการเรียนและอาชีพของตนเองและผู้อื่น รู้จักและเข้าใจบุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น ยอมรับ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ด้านกายภาพ ความคิด อารมณ์และจิตใจ  ยอมรับ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นด้านความสนใจ ความถนัด ความสามารถทั้งด้านการเรียนและอาชีพ ยอมรับ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นด้านบุคลิกภาพ ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการดำเนินชีวิตและสังคม  รู้ข้อมูลโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงาน พิจารณาและเชื่อมโยงข้อมูลตนเองกับโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพรวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงาน  ตัดสินใจเลือกอาชีพที่สอดคล้องและเหมาะสมกับตนเอง  ออกแบบการพัฒนาตนเองด้านการศึกษา ส่วนตัวและสังคมเพื่อเข้าสู่อาชีพที่เลือกปฏิบัติ ประเมินและปรับปรุงตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ปรับตัวด้านการเรียนได้อย่างเหมาะสม ปรับตัวด้านอาชีพได้อย่างเหมาะสม ปรับตัวด้านส่วนตัวและสังคมได้อย่างเหมาะสม มีทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขผู้เรียนมีสมรถนะสำคัญ 5 ประการ คือ การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ประกอบด้วย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะศตวรรษที่ 21 คือ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะการคอดชั้นสูง ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะทางสังคม มีความสามารถในการแสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย (A)

          การจัดกิจกรรมแนะแนวมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้

          1. ด้านการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถวางแผนการเรียนแลสามารถคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและวางแผนด้านการศึกษาได้ รู้ความถนัด ความสนใจ ความสามารถด้านการเรียนรู้ และเข้าใจลักษณะเฉาพะตนและศักยภาพของตนที่สอดคล้องกับการศึกษาในคณะ/สาขา  ที่เหมาะสมกับตนเองสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อวางแผนการเรียนในระดับอุดมศึกษาได้อย่างเหมาะสม ตัดสินใจเลือกแนวทางการเรียนบนพื้นฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียน หรือการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ                มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวิธีการเรียนรู้และสามารถสางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม

          2. ด้านอาชีพ  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถวางแผนชีวิตสู่การประกอบอาชีพในอนาคตและสามารถคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ แก้ปัญหาและวางแผนด้านอาชีพได้ ให้ผู้เรียนได้รู้ความถนัด ความสนใจ ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความต้องการของตนเอง บอกลักษณะเฉพาะตนที่สอดคล้องกับอาชีพที่ตนสนใจได้ สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพเพื่อวางแผนเลือกอาชีพได้เหมาะสมกับศักยภาพของตน สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนเข้าสู่อาชีพในอนาคตได้ รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพอย่างหลากหลาย มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีการเตรียมตัวสู่อาเซียน สามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัดและสนใจ

          3.  ด้านชีวิตและสังคม ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และสามารถคิดวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ปัญหา และวางแผนด้านอาชีพ ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดี มีคุณภาพมีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

          4. ด้านการมีส่วนร่วม  โดยการส่งเสริมให้ผุ้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน ผู้ปกครองรู้ เข้าใจ ยอมรับสภาพความเป็นจริงของผู้เรียน รับรู่ความถนัด ความสนใจ ความสามารถของผู้เรียนและใส่ใจพฤติกรรมของผู้เรียน ให้คำปรึกษาแนะนำและร่วมมือพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้กำลังใจผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย

                                                ..................................................

รหัสมาตรฐานตัวชี้วัด

มฐ. 1 ตัวบ่งชี้ 1.1,1.2

มฐ. 2 ตัวบ่งชี้ 2.1,2.2,2.3

รวม 2 มาตรฐาน 5 ตัวบ่งชี้