คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา30207 รายวิชาภาษาจีน                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่ 1                เวลาเรียน 2 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต 


     ศึกษาระบบการสะกดเสียงอ่านอักษรภาษาจีนด้วยระบบสัทอักษร (pinyin) โครงสร้าง  คําศัพท์ ประโยค  ฝึกทักษะการฟัง การพูดทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ คำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนและแนะนำตนเองเป็นประโยคง่ายๆ เช่น การบอกชื่อ-นามสกุล สัญชาติ ที่อยู่อาศัย จำนวนสมาชิกในครอบครัว และศึกษาเขียนตัวอักษรจีนตามรูปแบบลำดับขีดในแต่ละบทเรียนได้ถูกต้องครบถ้วน ศึกษาการบอกวันและเวลาตามโครงสร้างประโยคไวยากรณ์ในภาษาจีน และนําเสนอเรื่องราวใกล้ๆ ตัวในชีวิตประจําวัน  เช่น การบอกความต้องการ ความรู้สึก อีกทั้งยังศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้าของภาษา เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของสองชาติ และกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีนตามความสนใจ

     ส่งเสริม ให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการเรียนรู้ภาษาจีนทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  โดยใช้สื่อนวัตกรรมและการเรียนรู้ผ่านงานและกิจกรรม แบบฝึกหัด จะเสริมสร้างความเข้าใจ การเรียนรู้ภาษาที่เหมาะสม กับระดับความเข้าใจ การเรียนรู้ผ่านหัวข้อเรื่องหลากหลาย

     เพื่อเล็งเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม  อันจะนําไปสู่การเกิดสุนทรียภาพและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาจีน

ผลการเรียนรู้

1. อ่านออกเสียงสัทอักษร กลุ่มคำ ประโยคที่เป็นสัทอักษรได้ถูกต้อง

2. พูดทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ คำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนได้และแนะนำตัวเองเป็นประโยคง่ายๆ ได้ถูกต้อง

3. เขียนตัวอักษรจีนตามกฎการเขียนลำดับขีดได้ถูกต้อง

4. บอกวันเวลาและระบุโครงสร้างไวยากรณ์จีนเกี่ยวกับประโยคการบอกวันและเวลาได้

5. สนทนาและสื่อสารเรื่องราวต่างๆ และบอกความต้องการของตนเองเป็นภาษาจีนได้

6. มีความสนใจและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้