นักเรียนที่เข้ามาในรายวิชานี้แล้ว ให้ทำการแนะนำตนเอง ที่กระทู้ในหัวข้อแจ้งข่าวสารรายวิชา