คำอธิบายรายวิชา

 

รหัสวิชา ว20244   รายวิชาชีววิทยาเพิ่มพูน 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที่ 2       เวลาเรียน 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างภายนอกและภายในของพืชดอก กระบวนการย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท และอวัยวะรับความรู้สึก

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ
การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีจิตสาธารณะ มีความซื้อสัตย์ สุจริต จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ผลการเรียนรู้

1. ทดลอง สังเกต อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกของราก ลำต้น ใบ ของพืชใบเลี้ยงคู่
              และใบเลี้ยงเดี่ยว

2. ทดลอง สังเกต อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างดอก

3. ทดลอง สังเกต อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อ และเขียนแผนผังเพื่อสรุป
              ชนิดของเนื้อเยื่อ

4. ทดลอง สังเกต อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบ
              เลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง

5. ทดลอง สังเกต อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างภายในของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลำต้นพืช
              ใบเลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง

6. ทดลอง สังเกต อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างภายในของใบพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบพืชใบเลี้ยง
              คู่จากการตัดตามขวาง

7. สืบค้น และอธิบายกลไกการลำเลียงน้ำ และธาตุอาหารของพืช

8. อธิบายกลไกการลำเลียงอาหารในพืช

9. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับ และการปฏิสนธิของพืชดอก

10. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสร้างของเมล็ดและผล และ
                ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างต่าง ๆ ของเมล็ดและผล

11. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของ
                เมล็ด และบอกแนวทางในการแก้สภาพพักตัวของเมล็ด

12. สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอธิบาย เปรียบเทียบโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหาร
                ของสัตว์กินพืชและสัตว์กินเนื้อ

13. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบ
                หมุนเวียนเลือดแบบปิด

14. ทดลอง สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลเวียนของเลือด และการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือด
                ในหางปลา และสรุปความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของเส้นเลือดกับความเร็วในการไหล
                ของเลือด

15. อธิบายโครงสร้างการทำงานของหัวใจ และหลอดเลือดในมนุษย์

16. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ประสาท

17. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการทำงานของระบบประสาท อวัยวะรับ
                ความรู้สึก และการตอบสนองต่อสิ่งเร้า

 

รวม 17 ผลการเรียนรู้