ศึกษาการแนะนำตนเองและผู้อื่น การอ่านออกเสียง คำ วลี สำนวน ประโยค บทกวี ข้อความ สื่อทีไม่ใช่ความเรียงบทความสั้นๆปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง การใช้ภาษาและท่าทาง การขอความช่วยเหลือและบริการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ปัจจุบันประสบการณ์ของตนเอง เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่าของภาษาจีน และวันสำคัญประเพณีวัฒนธรรมเพื่อสามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอื่น

       โดยใช้ทักษะทางภาษาในการฟัง พูดอ่าน เขียน ในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ใช้ภาษาจีนในการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว จากสื่อต่างๆ  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสามารถดำเนินการสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเลือกใช้คำศัพท์และโครงสร้าง เพื่อแนะนำตนเองและสถานที่ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน มีทักษะในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา เข้าใจกระบวนการพูดและการออกเสียงในระบบภาษาจีนได้ถูกต้อง

       เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาจีน รักการสืบค้น รักเขียนและเรียนรู้ภาษาจีน มีค่านิยมที่พึงประสงค์ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมห้อง และรักความเป็นไทยความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ   ความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟังก่อนให้เกิดการใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม รวมไปถึงการมีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

ผลการเรียนรู้

1. เข้าใจคำสั่ง ขอร้อง ภาษาท่าทางและประโยคความรวมในสถานการณ์ต่างๆ

2. ใช้ภาษาง่ายๆแสดงความคิดเห็นและความต้องการของตน เสนอความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นด้วยการพูดและการเขียนโดยใช้ประโยคความรวม

3. ใช้ประโยคความรวมในการขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่พบเห็นในชีวิตประจำวันโดยการพูดและการเขียนภาษาจีน

4. ใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพต่างๆได้

5. เข้าใจรูปแบบพฤติกรรม และการใช้ถ้อยคำสำนวนต่างๆ ในการปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

6. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของภาษาต่างประเทศที่เรียนกับภาษาไทย

7. รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาลงานฉลองในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

รวม 7 ผลการเรียนรู้