• การติดต่อครู : FB Srena October เบอร์โทรศัพท์ 0647874662

สาระการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
- หน่วยที่ 1 การออมและการลงทุน
- หน่วยที่ 2 การผลิตและการบริการ
- หน่วยที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียง
- หน่วยที่ 4 สิทธิผู้บริโภค
- หน่วยที่ 5 ระบบเศรษฐกิจ