ศึกษาระบบการสะกดเสียงอ่านอักษรภาษาจีนด้วยระบบสัทอักษร (pinyin) ศึกษาเขียนตัวอักษรจีนตามรูปแบบลำดับขีดในแต่ละบทเรียนได้ถูกต้องครบถ้วน ศึกษาการบอกและเล่าเรื่องราวกิจวัตรประจำวันของตนเอง เช่น ตื่นนอนเวลาหกโมงเช้า ไปโรงเรียนเวลาเจ็ดนาฬิกา เป็นต้น ศึกษาระบบสกุลเงินของประเทศจีน ศึกษาการบอกทิศทางและระบุโครงสร้างไวยากรณ์จีนเกี่ยวกับทิศทาง เช่น โรงเรียนอยู่ทางทิศใต้ของสวนสาธารณะ บ้านของฉันอยู่ทิศตะวันออก เป็นต้น นอกจากนี้ยังศึกษาเรื่องสภาพอากาศและฤดูกาลต่างๆ เป็นภาษาจีน อีกทั้งยังศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้าของภาษา เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของสองชาติในเทศกาลวันตรุษจีน

         โดยใช้ทักษะการเรียนรู้ภาษาจีนทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  โดยใช้สื่อนวัตกรรมและการเรียนรู้ผ่านงานและกิจกรรม แบบฝึกหัด จะเสริมสร้างความเข้าใจ การเรียนรู้ภาษาที่เหมาะสม กับระดับความเข้าใจ การเรียนรู้ผ่านหัวข้อเรื่องหลากหลาย

         เพื่อเล็งเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม  อันจะนําไปสู่การเกิดสุนทรียภาพและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาจีน