คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา อ21102    รายวิชาภาษาอังกฤษ                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่ 2                เวลาเรียน 3 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 


              ศึกษาค้นคว้าและสื่อสาร เกี่ยวกับ การฟังคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงง่ายๆ การขอร้อง การขอความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธในการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การลำดับคำ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  กิจกรรมและสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน การอ่านคำสั่ง  คำแนะนำ  คำชี้แจงและปฏิบัติตาม  การเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจำวัน  ประวัติเทศกาลวันคริตส์มาส  เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้อื่น

          โดยการฟัง พูด อ่าน เขียน ศึกษาค้นคว้า สื่อสาร ปฏิบัติ ช่วยเหลือ วิเคราะห์ อธิบาย ลำดับคำ แลกเปลี่ยนข้อมูล บรรยายและสรุปข้อมูล โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้

          เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอื่นๆ เพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่น มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่อย่างพอเพียง และภาคภูมิใจในความเป็นไทย

 

ตัวชี้วัด

1.1 ม.1/1      ต1.1.1/2      ต1.1 1/3       ต1.1 ม.1/4   

1.2 1/3     1.2 1/4     1.2 1/5   

ต1.3 ม1/2      ต 1.3 ม1/3

2.1 1/2       ต 2.1 ม1/3 

ต 2.2 ม1/2

3.1 1/1       4.1 ม.1/1      4.2 ม.1/1

 

รวมทั้งหมด 15  ตัวชี้วัด

 

ตัวชี้วัด

  ต 1.1ม.1/1      ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

ต 1.1ม.1/2      อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆถูกต้องตามหลัก

การอ่าน  

ต 1.1ม.1/3      เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง

(non-text information) ที่อ่าน  

ต 1.1ม.1/4      ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคำถามจากการฟังและ

                   อ่าน บทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น

ต 1.2ม.1/3      พูดและเขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและ ปฏิเสธการให้ความ

                   ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม

ต 1.2ม.1/4      พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน

                   อย่างเหมาะสม

1.2 1/5       พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว 

                   กิจกรรม ต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบอย่างเหมาะสม

ต 1.3ม.1/2      พูด/เขียนสรุปใจความสำคัญ/ แก่นสาระ (theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/

                   เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

ต 1.3ม.1/3      พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆใกล้ตัว  พร้อมทั้งให้

                   เหตุผลสั้นๆประกอบ

ต 2.1ม.1/2      บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล  วันสำคัญ  ชีวิตความเป็นอยู่  และประเพณีของเจ้าของภาษา

ต 2.1 ม1/3      เข้าร่วม/ จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

ต 2.2ม.1/2      เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล  งานฉลอง  วันสำคัญ

                   และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย

ต 3.1ม.1/1      ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

                   จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

ต 4.1ม.1/1      ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ

                   สถานศึกษา

ต 4.2ม.1/1      ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่ง

การเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ