ซากุระ

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา  ค20201  รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มพูน                           

  • ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้  การแยกตัวประกอบของพหุนาม  เศษส่วนพหุนาม  การหารสังเคราะห์  และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
  • โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา  การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและแหล่งข้อมูล และนำประสบการณ์ ตลอดจนทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์
  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนสามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบวินัย   มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีจิตสารธารณะ มีความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งเห็นคุณค่า  มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  และรู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

 ผลการเรียนรู้

  1. เข้าใจการแยกตัวประกอบของพหุนามและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
  2. เข้าใจเศษส่วนพหุนามและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
  3. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์