คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา อ20208ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2    รหัสวิชา อ20208        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1           ภาคเรียนที่ 2           เวลาเรียน 1   ชั่วโมง           จำนวน 0.5 หน่วยกิต

 


          ฟังเพลง คำแนะนำ ขั้นตอนวิธีทำ พูดทักทาย แนะนำตนเอง ถามข้อมูลส่วนตัว พูดสนทนา อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค และข้อความ จับใจความสำคัญ ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีทำ แสดงความคิดเห็นและนำเสนอเกี่ยวกับประเด็นที่สนใจ และวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษาและของไทย ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการเขียนหรือวิธีการที่หลากหลาย ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้แบบโครงงาน การสืบค้นข้อมูล การเรียนโดยใช้บทบาทสมมติ

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจที่คงทน สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ รักและหวงแหนในสถาบันและร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเห็นคุณค่าของการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม

 

         ผลการเรียนรู้

1.       พูดทักทาย พูดแนะนำตนเองและถามข้อมูลส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม

2.       พูดสนทนาตามสถานการณ์ที่กำหนดให้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

3.       อ่านพาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัว แล้วสามารถสรุปหรือตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง

4.       อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ และบทอ่านได้อย่างถูกต้อง

5.       ฟังเพลงแล้วสรุปใจความสำคัญและตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง

6.       ฟังคำแนะนำ ขั้นตอนวิธีทำแล้วสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

7.       เขียนบรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับบุคคลที่ชื่นชอบได้อย่างถูกต้อง

8.       เขียนและนำเสนอโครงงานง่ายๆ เกี่ยวกับการประหยัดน้ำหรือตามประเด็นที่สนใจได้โดยการสืบค้นจากสื่อต่างๆอย่างมีวิจารณญาณ

 

         ทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้