คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ท32102                  รายวิชา ภาษาไทย                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5       ภาคเรียนที่ 2     เวลาเรียน  2     ชั่วโมง       จำนวน 1.0 หน่วยกิต                
                                                     ------------------------------------

 

          ศึกษา อ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง  ตีความ  แปลความและขยายความ  วิเคราะห์  วิจารณ์  คาดคะเนเหตุการณ์  ประเมินค่า  แสดงความคิดเห็น  โต้แย้ง  เสนอความคิด  ตอบคำถาม  เขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  บันทึกย่อความและรายงาน  สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านเพื่อพัฒนาตน  พัฒนาการเรียนและพัฒนาความรู้ทางอาชีพ  เขียนสื่อสาร  เขียนเชิญชวน  ประกาศ  จดหมายกิจธุระ  รายงานการประชุม  เขียนกรอกแบบรายการ  เขียนเรียงความ  ย่อความจากสื่อต่างๆ  ผลิตงานเขียนในรูปแบบรายการ  เขียนเรียงความ  ย่อความจากสื่อต่างๆ  ผลิตงานเขียนในรูปแบบทั้งสารคดี  และบันเทิงคดี  ประเมินงานเขียน  นำมาพัฒนาตนเอง  เขียนรายงาน  ใช้ข้อมูลสารสนเทอ้างอิง  บันทึกการศึกษาค้นคว้า  และมีมารยาทในการเขียน  สรุปแนวคิด  และแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์  แนวคิดการใช้ภาษา  ความน่าเชื่อถือ  ประเมินและมีวิจารณญาณในการฟัง  ดู  พูด  ต่อที่ประชุมชน  พูดอภิปรายและมีมารยาทในการฟัง  ดู และการพูด  อธิบายลักษณะของภาษา เสียงในภาษา  ส่วนประกอบของภาษา  องค์ประกอบของพยางค์และใช้คำและสำนวน  การร้อยเรียงประโยค  แต่งร่าย  วิเคราะห์  และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  วิเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินค่า  สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดี  และวรรณกรรม  รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาทางภาษา  ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยาน  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
          โดยใช้กระบวนการด้านทักษะทางภาษา เขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  บันทึกย่อความและรายงาน  สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านเพื่อพัฒนาตน  พัฒนาการเรียนและพัฒนาความรู้ทางอาชีพ  เขียนสื่อสาร  เขียนเชิญชวน  ประกาศ  จดหมายกิจธุระ  รายงานการประชุม  เขียนกรอกแบบรายการ  เขียนเรียงความ  ย่อความจากสื่อต่างๆ  ผลิตงานเขียนในรูปแบบรายการ  เขียนเรียงความ  ย่อความจากสื่อต่างๆ  ผลิตงานเขียนในรูปแบบทั้งสารคดี  และบันเทิงคดี  ประเมินงานเขียน  นำมาพัฒนาตนเอง  เขียนรายงาน  ใช้ข้อมูลสารสนเทอ้างอิง  บันทึกการศึกษาค้นคว้า  และมีมารยาทในการเขียน  สรุปแนวคิด  และแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์  แนวคิดการใช้ภาษา  ความน่าเชื่อถือ  ประเมินและมีวิจารณญาณในการฟัง  ดู  พูด  ต่อที่ประชุมชน  พูดอภิปรายและมีมารยาทในการฟัง  ดู และการพูด 

          เพื่อ  วิเคราะห์  สังเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินค่า  ทักษะทางภาษา  สามารถนำไปพัฒนาตนเอง  พัฒนาการเรียน  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  และเห็นคุณค่าของภาษาไทย

 

รหัสมาตรฐานตัวชี้วัด

 

1.1 ม.4-6/6   ท1.1 ม.4-6/7   

2.1 ม.4-6/1   ท2.1 ม.4-6/8

3.1 ม.4-6/5   ท3.1 ม.4-6/6

4.1 ม.4-6/1   ท4.1 ม.4-6/5    4.1 ม.4-6/7   

5.1 ม.4-6/1   ท5.1 ม.4-6/2    5.1 ม.4-6/3    ท5.1 ม.4-6/4    ท5.1 ม.4-6/5    ท5.1 ม.4-6/6

 

 

รวมทั้งหมด   15    ตัวชี้วัด