เข้าใจโครงสร้างของประโยค วลี สำนวนแล้วแปลให้เป็นภาษาไทยอย่างสละสลวย