ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านทำนองเสนาะ เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน มีมารยาทในการเขียน การพูดเล่าเรื่อง การพูดประเมินความน่าเชื่อถือจากสิ่งที่ได้ฟังหรือดู วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำ วิเคราะห์ความแตกต่างภาษาพูดภาษาเขียน การจำแนกสำนวน คำพังเพย สุภาษิต การสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม การวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม การอธิบาย คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม การนำความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ                                                       โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการสื่อสาร การรายงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอภิปรายเพื่อให้เกิด     ความรู้ ความคิดความเข้าใจ

          เพื่อให้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน การฟังและการดู สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติชาติ มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะและรักความ  เป็นไทย

รหัสมาตรฐานตัวชี้วัด ท1.1 ม.1/1 ท1.1 ม.1/2 ท1.1 ม.1/9 ท2.1 ม.1/2 ท2.1 ม.1/5 ท2.1 ม.1/6 ท2.1 ม.1/7 ท2.1 ม.1/9 ท3.1 ม.1/1 ท3.1 ม.1/2

ท4.1 ม.1/2 ท4.1 ม.1/3 ท4.1 ม.1/4 ท4.1 ม.1/5 ท4.1 ม.1/6

ท5.1 ม.1/1 ท5.1 ม.1/2 ท5.1 ม.1/3 ท5.1 ม.1/5

รวม 19 ตัวชี้วัด