ศึกษา และทบทวน ประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นมีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข   ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  ระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจใน สังคมโลก ความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ  พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์

และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น   ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยมีความรัก  ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ  การสร้างความตระหนัก  การคิดวิเคราะห์  และสังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  การสืบค้น  และการสร้างองค์ความรู้  กระบวนการกลุ่ม  และการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์

          เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสภาพปัจจุบันและปัญหา ความขัดแย้ง  ความร่วมมือและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์  เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมไทย  และภูมิภาคต่างๆรวมทั้งผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคมโลก มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย  มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย