ซากุระ

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค30205  รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
 • ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ เซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น จำนวนจริง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห์ เมทริกซ์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา  การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและแหล่งข้อมูล และนำประสบการณ์ ตลอดจนทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์
 •  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนสามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบวินัย   มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ   มีวิจารณญาณ  มีจิตสารธารณะ มีความเชื่อมั่นในตนเอง  รวมทั้งเห็นคุณค่า  มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  และรู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

ผลการเรียนรู้

 1. เข้าใจเซตและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
 2. เข้าใจตรรกศาสตร์เบื้องต้นและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
 3. เข้าใจจำนวนจริงและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
 4. เข้าใจความสัมพันธ์และฟังก์ชันและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
 5. เข้าใจฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
 6. เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
 7. เข้าใจระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
 8. เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา