ซากุระ

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา  ค33103  รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน                           
  • ศึกษา ฝึกการคิดวิเคราะห์ สืบค้นหาความรู้ ฝึกทักษะที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการแก้ปัญหาที่มีการประยุกต์เนื้อหาบทเรียน และปัญหาที่มีความซับซ้อนประกอบด้วย เซต (1) ตรรกศาสตร์ (1) หลักการนับเบื้องต้นและความนาจะเปน (1) เลขยกกำลัง (1) ฟังก์ชัน (1) ลำดับและอนุกรม (1) สถิติ (1)
  • โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความคิดรวบยอดไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์
  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนสามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบวินัย   มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งเห็นคุณค่า  มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  และรู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

 รหัสตัวชี้วัด

  • 1.1    ม.4/1   ม.5/1
  • 1.2   ม.5/1   ม.5/2
  • 1.3   ม.5/1  
  • ค 3.1   ม.6/1
  • 3.2   ม.4/1   ม.4/2

รวม  8   ตัวชี้วัด