ศึกษาขั้นตอนการทำงาน การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น การจัดสวนในภาชนะ การซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ วิธีการเลือกอาชีพ การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพสุจริต และการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน การทำงานกลุ่ม การแก้ปัญหา การแสวงหาความรู้
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน สามารถใช้กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพสุจริตเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต


ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3
ง 2.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3
รวม 6 ตัวชี้วัด