คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา อ30223           รายวิชาภาษาอังกฤษ                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1             เวลาเรียน 60 ชั่วโมง    จำนวน 1.5 หน่วยกิต

-----------------------------------------------------------

         ศึกษาบทอ่าน วรรณกรรมนานาชาติ บทสัมภาษณ์ บทอ่านที่ตัดตอนมาจากนวนิยาย และสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ แล้วทำความเข้าใจเนื้อหา จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ แสดงความคิดเห็น ให้เหตุผล อธิบายและยกตัวอย่างประกอบเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่อ่าน ค้นคว้าหรือสืบค้น บันทึก สรุป แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูลที่อ่านพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักโครงสร้างไวยากรณ์

         โดยใช้การฟัง พูด อ่าน เขียน วิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้า สำรวจ สัมภาษณ์ สรุปนำเสนอ อภิปราย หรือการถ่ายโอนข้อมูล จับใจความสำคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะห์ความ ตีความ เชื่อมโยงความรู้เดิมกับข้อเขียน ความสัมพันธ์เชิงลำดับ พูดให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย เขียนย่อหน้าบรรยายลำดับขั้นตอน ใช้ภาษาอังกฤษ ค้นคว้า บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูด

          เพื่อให้สามารถระบุรายละเอียด จับใจความสำคัญ ระบุวัตถุประสงค์ของผู้เขียนอ้างอิงความ      เรียงลำดับความ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านและฟัง เขียนประโยคและข้อความในรูปแบบต่างๆให้เห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกัน มีความตระหนักในความสำคัญของการอ่านและมีเจตคติที่ดีต่อการอ่านซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง เปิดโลกทัศน์ของตนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ใช้ภาษาสื่อสารตามมารยาททางสังคม การเรียนรู้สู่อาเซียนและสากล พร้อมทั้งเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ผลการเรียนรู้

        1. อ่านบทอ่าน วรรณกรรมนานาชาติ บทสัมภาษณ์ บทอ่านที่ตัดตอนมาจากนวนิยาย และสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียงรูปแบบต่างๆ จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ แสดงความคิดเห็นได้อย่างถูกต้อง

         2. อ่านสารคดีและบันเทิงคดี รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่อ่านได้อย่างถูกต้อง

         3. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

         4. เขียนประโยค ย่อหน้าบรรยาย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านหรือหัวข้อที่กำหนด

         5. เขียนโดยใช้สื่ออิเลกทรอนิกส์ เทคโนโลยี เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม

         6. เขียนบันทึก สรุป แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูลที่อ่านพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักโครงสร้างไวยากรณ์

รวม  6  ผลการเรียนรู้