คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ค33105    รายวิชา คณิตศาสตร์                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   ภาคเรียนที่  1        เวลาเรียน 40  ชั่วโมง      จำนวน 1.0 หน่วยกิต

------------------------------------

 

ศึกษา ความรู้เรื่องความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล ได้แก่ สถิติศาสตร์ คำสำคัญในสถิติ ประเภทของข้อมูล สถิติศาสตร์เชิงพรรณนาและสถิติศาสตร์เชิงอนุมาน  การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตารางความถี่ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแผนภาพ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตารางความถี่ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแผนภาพ ค่าวัดทางสถิติ (ค่ากลางของข้อมูล ค่าวัดการกระจาย ค่าวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล

โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ เกิดความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยีและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รหัสมาตรฐาน/รหัสตัวชี้วัด

          ค3.1 ม.6/1     

รวม  1  ตัวชี้วัด