คําอธิบายรายวิชา รหัสวิชา ส33101      รายวิชา สังคมศึกษา         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ภาคเรียนที่ 1          เวลาเรียน 40 ชั่วโมง               จํานวน 1.0 หน่วยกิต ----------------------------------------------------------- ศึกษา วิเคราะห์ ความสําคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคม การปฏิบัติตนเป็นคนมีความซื่อสัตย์สุจริตและสนับสนุนให้ผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ สังคมอาเซียน และสังคมโลก วัฒนธรรมไทยที่สําคัญ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากล สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและ แนวทางการพัฒนา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปัญหา การเมืองที่สําคัญในประเทศไทย การเมือง การปกครอง การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ การ แลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมด้านวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ความสําคัญและความจําเป็นที่ต้อง ธํารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ การใช้อํานาจรัฐ กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา กฎหมายอาญาในเรื่องความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย กฎหมายอื่นที่สําคัญ ข้อตกลง ระหว่างประเทศ โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ เผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนําไปประยุกต์ปฏิบัติในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีความ สุจริต และสามารถดําเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก   รหัสมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ส2.1 ม.4-6/1    ส2.1 ม.4-6/2    ส2.1 ม.4-6/3    ส2.1 ม.4-6/4    ส2.1 ม.4-6/5 ส2.2 ม.4-6/1    ส2.2 ม.4-6/2    ส2.2 ม.4-6/3    ส2.2 ม.4-6/4   รวม 9 ตัวชี้วัด