คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา จ30207        รายวิชา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่ 1                        เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

__________________________________________

     ศึกษาระบบการสะกดเสียงอ่านอักษรภาษาจีนด้วยระบบสัทอักษร (pinyin) ฝึกทักษะการฟัง การพูดทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ คำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนและแนะนำตนเองเป็นประโยคง่ายๆ เช่น การบอกชื่อนามสกุล สัญชาติ ที่อยู่อาศัย การบอกวันและเวลาตามโครงสร้างประโยคไวยากรณ์ในภาษาจีน การบอกความต้องการ ความรู้สึก ศึกษาการเขียนตัวอักษรจีนตามรูปแบบลำดับขีดในแต่ละบทเรียน อีกทั้งศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของไทยและจีน

     โดยใช้ทักษะการเรียนรู้ภาษาจีนทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ใช้สื่อนวัตกรรมและเสริมสร้างความเข้าใจ การเรียนรู้ผ่านงาน แบบฝึกหัดและกิจกรรม

     เพื่อเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ ปรับใช้ บูรณาการและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข


ผลการเรียนรู้

1. อ่านออกเสียงสัทอักษร กลุ่มคำ ประโยคที่เป็นสัทอักษรได้

2. เขียนอักษรจีนตามกฎการเขียนอักษรจีนได้

3. ฟังและพูดทักทาย แนะนำตนเอง สื่อสารเรื่องราวและบอกความต้องการของตนเองเป็นภาษาจีนได้

4. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข วัน เดือน ปี และเวลา เป็นภาษาจีนได้

5. พูดและเขียนประโยคง่ายๆได้ตามหลักโครงสร้างไวยากรณ์

6. อธิบายวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ชีวิตความเป็นอยู่ เทศกาลและวันสำคัญของจีนได้ 

รวม 6 ผลการเรียนรู้