รหัสวิชาอ 20209 รายวิชา  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ภาคเรียนที่ 1     เวลาเรียน 20 ชั่วโมง       จำนวน 0.5 หน่วยกิต

-------------------------------------------------------

ศึกษา ประโยค บทสนทนา เรื่องสั้น ความหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง และนันทนาการ สุขภาพ การซื้อขาย การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว

การบริการ เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของไทย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

          โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้แบบร่วมมือ การสืบค้นข้อมูล การเรียน

โดยใช้บทบาทสมมติ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

          เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง ตลอดจนเห็นคุณค่าของการเรียนภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาสื่อสารตามมารยาททางสังคม การเรียนรู้สู่อาเซียนและสากล พร้อมทั้งเน้นความสำคัญและประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

ผลการเรียนรู้

          1. อ่านบทสนทนา เรื่องสั้น แล้วตอบคำถามได้

          2. เข้าใจวิธีการและสามารถใช้ Parts of speech ได้อย่างถูกต้อง

          3. สามารถสนทนาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้

          4. เข้าใจ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติ

 

รวม ผลการเรียนรู้