ศึกษา ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ประสาทกลไกการถ่ายทอดกระแสประสาท โครงสร้างของระบบประสาท การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและแบบอาศัยเพศในสัตว์ โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ กระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการสร้างเซลล์ไข่ และการปฏิสนธิในมนุษย์การเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย์ ระบบต่อมไร้ท่อ หน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อที่สร้างฮอร์โมน และ พฤติกรรมของสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบประสาท การสื่อสารระหว่างสัตว์

       โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป    

       เพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

 

ผลการเรียนรู้

          1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของสิ่งมีชีวิต

          2. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ประสาท

          3. อธิบายเกี่ยวกับกลไกการถ่ายทอดกระแสประสาท

          4. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบประสาท

          5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ในสมอง

          6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการทำงานของระบบประสาท

          7. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอวัสวะรับสัมผัสและยกตัวอย่างโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          8. สังเกต และอธิบายการหาตำแหน่งของจุดบอดโฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง

          9. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่

          10. สืบค้นข้อมูล และอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของกระดูกและกล้ามเนื้อที่

          11. สังเกต และอธิบายการทำงานของข้อต่อชนิดต่าง ๆ

          12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและแบบอาศัยเพศในสัตว์

          13. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์

          14. อธิบายกระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการสร้างเซลล์ไข่ และการปฏิสนธิในมนุษย์

          15. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย์

          16. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อที่สร้างฮอร์โมน

          17. สืบค้นข้อมูล อธิบายเปรียบเทียบ และยกตัวอย่างพฤติกรรมของสัตว์

          18. สืบค้นข้อมูล อธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบประสาท

          19. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสื่อสารระหว่างสัตว์

 

รวม  19  ผลการเรียนรู้