คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ค21201         รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         ภาคเรียนที่   เวลาเรียน 40 ชั่วโมง        จำนวน 1.0 หน่วยกิต

------------------------------------

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การประยุกต์ จำนวนนับ ร้อยละในชีวิตประจำวัน แบบรูปของจำนวน การประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม  การประยุกต์เกี่ยวกับจำนวนเต็ม การคิดคำนวณ โจทย์ปัญหา

ส่วนบนของฟอร์มส่วนล่างของฟอร์มโดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ   เกิดความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยีและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถเชื่อมโยง คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผลการเรียนรู้

          1.ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ

          2. ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

          3. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มในการแก้ปัญหาได้

 

รวม  3  ผลการเรียนรู้