คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ค31201    รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   ภาคเรียนที่  1 เวลาเรียน 60  ชั่วโมง      จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

------------------------------------

ศึกษาความรู้เรื่อง เซต ได้แก่ การดำเนินการระหว่างเซต (อินเตอร์เซกชัน  ยูเนียน  คอมพลีเมนต์  ผลต่างระหว่างเซต) การแก้ปัญหาโดยใช้เซต  จำนวนจริง ได้แก่ จำนวนจริง ระบบจำนวนจริง พหุนามตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบของพหุนาม สมการพหุนามตัวแปรเดียว เศษส่วนของพหุนาม สมการเศษส่วนของพหุนาม การไม่เท่ากันของจำนวนจริง อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ค่าสัมบูรณ์ สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว  

โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์   

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ เกิดความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยีและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ผลการเรียนรู้

1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

2. เข้าใจจำนวนจริงและใช้สมบัติของจำนวนจริงในการแก้ปัญหา

รวม  2  ผลการเรียนรู้