Course Image ดนตรี (ศ32101) 5/16-17_ครูนวมนตณ์  มากมี

ศึกษา เปรียบเทียบการจัดวงดนตรี รูปแบบของบทเพลง ที่บรรเลงโดยวงดนตรีแต่ละประเภท จำแนกประเภทจำแนกประเภทเครื่องดนตรีไทย รูปแบบวงดนตรีไทย อธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน  ฝึกปฏิบัติการอ่านและเขียนโน้ตดนตรีไทยในอัตราจังหวะต่างๆ  มีทักษะในการร้องเพลงหรือบรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สร้างเกณฑ์สำหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมเปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกที่ได้รับจากงานดนตรีที่มาจาดวัฒนธรรมต่างกัน มีทักษะในการนำดนตรีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานอื่นๆได้อย่างเหมาะสมและเห็นคุณค่า

โดยการเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยในยุคสมัยต่างๆพร้อมทั้งศึกษาและวิเคราะห์สถานะทางสังคมของดนตรีเพื่อเปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ

เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิด ค่านิยมและความเชื่อที่เปลี่ยนไปของคนในสังคมโดยใช้กระบวนการอภิปรายในการนำเสนอแนวทางและวิธีการในการส่งเสริมและอนุรักษ์ เพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของดนตรีสากล