ศึกษา กรณฑ์ที่สอง การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนจริงที่อยู่ในรูป เมื่อ a  0 โดยใช้สมบัติ   =   เมื่อ a  0 และ b  0 และ   =    เมื่อ a  0 และ b  0  การแยกตัวประกอบ   

ของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลังสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้วิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยอาศัยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือ สมการกำลังสอง การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร การแก้สมการกำลังสองโดยทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว พาราโบลา สมการพาราโบลา กราฟของพาราโบลาที่อยู่ในรูป y =  เมื่อ a  0  การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนของพหุนาม  การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม

โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ   เกิดความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยีและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถเชื่อมโยง คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ