Course Image ทดสอบ

(๑) นางสาว ธนพรรณ ธานี นายกสมาคม

(๒) นาย ดุริยะ จันทร์ประจำ อุปนายก

() นาง สิรินีย์ บุญหมั่น อุปนายก

(๔) นาง อุรวรรณ ส่งเสริม อุปนายก

(๕) นาง สุมาลี พาหะพรหม เหรัญญิก

(๖) นาง หนูเพียร ปรุโปร่ง ผู้ช่วยเหรัญญิก

(๗) นาง เบญจวรรณ แก้วถาวร ทะเบียน

(๘) นาง รุ้งเพชร ทองคำสุข ผู้ช่วยนายทะเบียน

() นาง ปราณี เสมอภาพ ปฏิคม

(๑๐) นางสาว ณัชเบญญา รองทอง ผู้ช่วยปฏิคม

(ด๑) นาย ปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ ประชาสัมพันธ์/ICT

(b) นาง พิกุล ประสมทอง ผู้ช่วยประชาสัมพัน5/ICT

(๑๓) นาง พชร เตตานลท์ กรรมการกลาง

(๑๔) นาง สมถวิล ทวีสุข กรรมการกลาง

(๑๕) นาง พองาม ปรีดาสันติ์ กรรมการกลาง

(๑๖) นาง ศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ กรรมการกลาง

(๑๗) นาง ปรีดิวดี อภิปริญสวัสดิ์ กรรมการกลาง

(๑๘)นาง นฤมล ไชยโย กรรมการกลาง

(๑๙) นางสาว ปิยวรรณ โกมลวิชญ์ กรรมการกลาง

(o) นาง จินตนา ทองแจ่ม เลขานุการ

(๒๑) นาง ธารทิพย์ ทานะ ผู้ช่วยเลขานุการ