คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ค30206  รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6  งานห้องเรียนพิเศษ (คณิตศาสตร์)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2   เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต

------------------------------------

          ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ เวกเตอร์ในสามมิติจำนวนเชิงซ้อน หลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น สถิติ การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น ลำดับและอนุกรม แคลคูลัสเบื้องต้น

          โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา  การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและแหล่งข้อมูล และนำประสบการณ์ ตลอดจนทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

          เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนสามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบวินัย   มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ   มีวิจารณญาณ  มีจิตสารธารณะ มีความเชื่อมั่นในตนเอง  รวมทั้งเห็นคุณค่า  มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  และรู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

 ผลการเรียนรู้

1. เข้าใจเวกเตอร์ในสามมิติและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

2. เข้าใจจำนวนเชิงซ้อนและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

3. เข้าใจหลักการนับเบื้องต้นและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

4. เข้าใจความน่าจะเป็นและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

5. เข้าใจสถิติและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

6. เข้าใจการแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้นและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

7. เข้าใจลำดับและอนุกรมและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

8. เข้าใจแคลคูลัสเบื้องต้นและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

รวม  8  ผลการเรียนรู้