คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ค33104  รายวิชา คณิตศาสตร์   งานห้องเรียนพิเศษ (คณิตศาสตร์)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2   เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

------------------------------------

          ศึกษา ฝึกการคิดวิเคราะห์ สืบค้นหาความรู้ ฝึกทักษะที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการแก้ปัญหาที่มีการประยุกต์เนื้อหาบทเรียน และปัญหาที่มีความซับซ้อนประกอบด้วย ลําดับและอนุกรม  ความน่าจะเป็น สถิติและข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การสํารวจความคิดเห็น

          โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความคิดรวบยอดไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

          เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนสามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งเห็นคุณค่า  มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  และรู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

รหัสตัวชี้วัด

4.1    ม.4/4,  ม.4/5   

4.2    ม.4/6  

5.1    ม.4/1,  ม.4/2,   ม.4/3   

5.2    ม.4/1,  ม.4/2    

5.3    ม.4/1,  ม.4/2

รวม  10   ตัวชี้วัด