คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ค20202  รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มพูน 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  2  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

------------------------------------

          ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ เซต การดำเนินการระหว่างเซต (อินเตอร์เซกชัน ยูเนียน คอมพลีเมนต์ ผลต่างระหว่างเซต) การแก้ปัญหาโดยใช้เซต อสมการ   และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

          โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา  การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและแหล่งข้อมูล และนำประสบการณ์ ตลอดจนทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

          เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนสามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  มีจิตสารธารณะ มีความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งเห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  และรู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

 ผลการเรียนรู้

1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตในการสื่อสาร และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

2. เข้าใจอสมการและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

3. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

รวม  3  ผลการเรียนรู้