คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ง22102                  รายวิชา  การงานอาชีพ               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         ภาคเรียนที่  2       เวลาเรียน 20 ชั่วโมง          จำนวน 0.5 หน่วยกิต

--------------------------------------------------

ศึกษาการงานเขียนแบบ สร้างชิ้นงาน การสร้างและประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ การจากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่นการติดต่อสื่อสารและใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆ เข้าใจแนวทางการเลือกอาชีพ มีทักษะพื้นฐานจำเป็นในการประกอบอาชีพและมีประสบการณ์ ความรู้ ความสนใจและความถนัด สอดคล้องกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

โดยใช้การฝึกทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบ การสร้างและประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ การเขียนรายงาน การสืบค้นข้อมูลในอาชีพที่ตนสนใจ โดยการใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน

เพื่อให้เกิดความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน อยู่อย่างพอเพียง ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

 

รหัสมาตรฐานตัวชี้วัด

          ง 1.1 ม.2/1   ง 1.1 ม.2/2   ง 1.1 ม.2/3

          ง 4.1 ม.2/1   ง 4.1 ม.2/2   ง 4.1 ม.2/3

 

รวม  6  ตัวชี้วัด

 

โครงสร้างรายวิชา

รหัสวิชา  ง22102                  รายวิชา  การงานอาชีพ              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         ภาคเรียนที่  2           เวลาเรียน 20 ชั่วโมง     จำนวน 0.5 หน่วยกิต

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ สาระที่

รหัสมาตรฐาน/

รหัสตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา

(ช.ม.)

น้ำหนักคะแนน

1

งานช่าง

สาระที่ 1

ง 1.1

ม.2/1

ม.2/2

ม.2/3

- การสร้างชิ้นงานควรนำความรู้ในเรื่องงานเขียนแบบ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้การสร้างชิ้นงานมีคุณภาพตรงตามความต้องการและมีความประหยัด

 

6

30

2

งานประดิษฐ์

สาระที่ 1

ง 1.1

ม.2/1

ม.2/2

ม.2/3

- การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น เป็นการสร้างชิ้นงานที่มีประโยชน์ ประหยัดค่าใช้จ่าย และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

 

6

30

3

งานธุรกิจ

สาระที่ 1

ง 1.1

ม.2/1

ม.2/2

ม.2/3

- การติดต่อสื่อสารและใช้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ ต้องศึกษาวิธีการใช้งานอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารให้เข้าใจและฝึกใช้จนเกิดความชำนาญ

 

4

20

4

งานอาชีพ

สาระที่ 2

ง 4.1

ม.2/1

ม.2/2

ม.2/3

- การก้าวเข้าสู่การประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จควรต้องมีประสบการณ์ และรู้จักเตรียมตัวในการหางาน ค้นหาคุณสมบัติที่จำเป็นในการสมัครงาน และฝึกฝนทักษะในอาชีพที่สนใจจนเกิดความชำนาญ

 

4

20

รวม

20

100