คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ง23102                  รายวิชา  การงานอาชีพ                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         ภาคเรียนที่  2       เวลาเรียน 20 ชั่วโมง          จำนวน 0.5 หน่วยกิต

---------------------------------------------

            ศึกษา  สำรวจ  วิเคราะห์  อภิปรายผล  สรุป  รวมทั้งวางแผน เปรียบเทียบ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแนวทางการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย  แนวทางเข้าสู่อาชีพ  กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ  ความสำคัญของการประกอบอาชีพสุจริต  และประเมินทางเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และเหมาะสมกับตนเอง

          โดยใช้ทักษะในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน  ทำงานเป็น  แก้ปัญหา    มีนิสัย  รักการทำงาน  เห็นคุณค่า ของการประกอบอาชีพสุจริต   สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น  รวมทั้งการนำความรู้ข้อมูลประสบการณ์ และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพที่สนใจ

เพื่อมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  

 

รหัสมาตรฐานตัวชี้วัด

            ง 2.1 ม.3/1      ง 2.1 ม.3/2      ง 2.1 ม.3/3

รวม  ตัวชี้วัด

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา

รหัสวิชา  ง23102                  รายวิชา  การงานอาชีพ                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         ภาคเรียนที่  2       เวลาเรียน 20 ชั่วโมง          จำนวน 0.5 หน่วยกิต

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

รหัสมาตรฐาน

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา(ชม.)

น้ำหนักคะแนน

K

P

A

รวม

1

สู่โลกอาชีพ

สาระที่ 2                

1. อภิปรายการหางานด้วย

   วิธีที่หลากหลาย

   - ลักษณะอาชีพสุจริต

   - แนวทางการหาข้อมูล

   - ข้อมูลสารสนเทศ

     เกี่ยวกับอาชีพ

2.1 ม.3/1  ง 2.1 ม.3/3 

 

 

- ความหมายของ

  อาชีพ

- ความสำคัญของ

  อาชีพ

- อาชีพรับจ้าง

- อาชีพอิสระ

3

4

8

3

15

2

แนวทางเข้าสู่อาชีพ

สาระที่ 2

                   

2. วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่

   อาชีพ

   - วิเคราะห์แนวทางอาชีพที่

     เลือก

   - กระบวนการตัดสินใจอาชีพ

     ที่เลือก

2.1 ม.3/2  ง 2.1 ม.3/3                                   

 

- คุณสมบัติที่จำเป็นในการ

  ประกอบอาชีพ

- ความมั่งคงในการ

  ประกอบอาชีพ

- ความก้าวหน้าในการ

  ประกอบอาชีพ

3

4

8

3

15

3

ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพ

สาระที่ 2

                   

3. การประเมินทางเลือก

   - แนวทางการประเมิน

   - รูปแบบการประเมิน

   - เกณฑ์การประเมิน

2.1 ม.3/2  ง 2.1 ม.3/3                 

 

 

- การประเมินทางเลือก

  อาชีพ

- ขั้นตอนการประเมิน

  ทางเลือกอาชีพ

- ปฏิบัติโครงงานอาชีพ

11

15

30

10

55

4

การหางานหรือตำแหน่งที่ว่าง

สาระที่ 2

4. อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่

   หลากหลาย

5. วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ

6. การประเมินทางเลือก

2.1 ม.3/1ง 2.1 ม.3/2                                         

2.1 ม.3/3

- การหางานหรือตำแหน่ง

  ที่ว่างจากสื่อสิ่งพิมพ์

- การหางานหรือตำแหน่ง

  ที่ว่างจากสื่อ

  อิเล็กทรอนิกส์

3

4

8

3

15

รวม

20

27

54

19

100